Tag: เครื่องตัดเลเซอร์

หลักการซื้อเครื่องจักรเครื่องตัดเลเซอร์อย่างชาญฉลาด

ในปัจจุบัน เป็นโลกแห่งการแข่งขัน เป็นยุคแห่งผู้บริโภคมีอำนาจสูงสุด ปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญในการเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจก้าวหน้าเติบโตอย่างยั่งยืน คือการครองใจผู้บริโภค แต่ด้วยการที่จะครองใจผู้บริโภคนั้น ย่อมต้องเข้าใจในบริบทของลูกค้า หนึ่งในสิ่งสำคัญยิ่งคือ การบริการ การบริการ เป็นส่วนหนึ่งในการตลาดที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกว่าเรื่องราคา เพราะราคาสามารถเปรียบเทียบทางสถิติ ตัวเลขได้อย่างชัดเจน แต่การบริการเป็นเรื่องของสำนึกในการขาย พันธกิจ นโยบาย หรือ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพราะหากบริษัทผู้ขาย ไม่มีสำนึกในด้านบริการ จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าในระยะยาว เช่น หากลูกค้าซื้อเครื่องจักรในราคาที่ถูกกว่า แต่หลังจากใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง เครื่องตัดเลเซอร์เกิดปัญหา การบริการที่ล่าช้า การบริการที่ไม่มีความพร้อม ทั้งด้านบุคคลผู้ให้บริการ (ฝ่ายเทคนิค) อะไหล่ เครื่องมือ ฯลฯ ก็ส่งผลให้งานชะงัก เสียทั้งโอกาสและรายได้ อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของลูกค้าเลยทีเดียว 1. ซื้อแล้ว ทำงานไม่ได้ตามที่โฆษณาหรือพูดคุยกันไว้ (สเปคเครื่องทำได้ แต่พอทำงานจริงทำไม่ได้) 2. เครื่องเสียจุกจิก ทำให้ไม่ได้รับการบริการอย่างเต็มที่ ( เพราะเสียบ่อยมาก ทางฝ่ายบริการไม่มีคิวมาดูแล) 3. เครื่องตัดเลเซอร์ที่มาส่งเป็นเครื่องย้อมแมว หรือเครื่องโชว์ ( […]